Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan

Umum

Selamat datang ke kedai dalam talian laman web Lightmart365 . Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna Lightmart365. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda menggunakan https://www.lightmart365.com

Terma dan Syarat ini boleh dipinda pada bila-bila masa tanpa notis

SILA BACA TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI.

 

hak cipta

Hak cipta secara keseluruhan dan setiap bahagian Laman Web ini adalah milik Fornile Sdn. Bhd (“Fornile”). Bahawa termasuk kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, penyusunan, terjemahan magnetik, penukaran digital dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman ini dilindungi di bawah hak cipta yang berkenaan dan kepunyaan Fornile, melainkan dinyatakan sebaliknya, dan tidak boleh digunakan, dijual, dilesenkan, disalin atau diterbitkan semula secara keseluruhan atau sebahagian dalam apa-apa cara atau bentuk atau dalam atau pada mana-mana media kepada mana-mana orang tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Fornile.

Kandungan & Maklumat Tapak

Lightmart365 menggunakan usaha terbaiknya untuk menjadi setepat mungkin dengan penerangan sambil kami bekerjasama rapat dengan pemilik jenama dan pengedar rasmi produk. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin bahawa penerangan produk atau kandungan lain Tapak adalah terkini atau bebas ralat. Lebih-lebih lagi kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk ketidaktepatan atau kesilapan yang disebabkan oleh maklumat yang tidak betul yang dibekalkan kepada Fornile atau oleh pengilang atau pembekal yang menukar spesifikasi produk tanpa notis kepada Laman Web ini.

Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Anda bersetuju untuk membuat pertanyaan anda sendiri untuk mengesahkan maklumat yang diberikan dan menilai kesesuaian produk sebelum anda membeli

Imej barangan yang diterbitkan dalam Laman Web ini tanpa sebarang harga yang diiklankan di sebelah imej tersebut tidak ditawarkan untuk dijual.

Gambar adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza daripada barangan yang digambarkan atau diterangkan. Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar adalah sama yang ditunjukkan pada monitor kerana imej ini mungkin berbeza daripada monitor pengguna.

Penggunaan Laman Web Anda

Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web ini hanya untuk tujuan yang dibenarkan oleh Terma dan Syarat ini, sebarang undang-undang atau peraturan yang terpakai dan/atau amalan atau garis panduan yang diterima umum.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengganggu atau mengganggu Laman Web ini atau pelayan dan rangkaian yang menjadi hos Laman Web ini. Anda bersetuju untuk tidak, atau cuba untuk, memintas, melumpuhkan atau sebaliknya mengganggu ciri berkaitan keselamatan Laman Web ini atau ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana kandungan atau menguatkuasakan pengehadan ke atas penggunaan Laman Web ini atau kandungan.

Anda memahami dan bersetuju bahawa sebarang aktiviti yang disyaki penipuan, kesat atau menyalahi undang-undang boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan.

Hak anda untuk menggunakan Laman ini tidak boleh dipindah milik. Sebarang kata laluan atau hak yang diberikan kepada anda untuk mendapatkan maklumat atau dokumen tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan oleh anda.

Semua tanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh virus yang terkandung dalam fail elektronik yang mengandungi borang atau dokumen adalah dinafikan. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerosakan sampingan, khas atau berbangkit dalam apa jua bentuk yang mungkin disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak kami.

Fornile boleh mengikut budi bicara mutlaknya menyekat akses anda (sementara atau kekal) ke Laman Web ini tanpa notis awal kepada anda. Jika kami melakukan ini, anda mungkin dihalang daripada mengakses semua atau sebahagian daripada Laman Web ini, butiran akaun anda atau kandungan lain yang terkandung dalam akaun anda.

Memandangkan tapak web elektronik tertakluk kepada gangguan atau kerosakan, akses kepada Laman Web ini ditawarkan atas dasar "seadanya" dan "sebagaimana tersedia" sahaja. Memandangkan sifat internet, kami tidak dapat menjamin bahawa sebarang penghantaran data adalah selamat sepenuhnya, bebas daripada virus, kerosakan atau keadaan lain yang boleh merosakkan atau mengganggu sistem komputer anda

Kuki boleh digunakan di Laman Web ini untuk mengumpul data berhubung dengan Laman Web ini dan anda bersetuju dengan ini (walaupun anda mungkin boleh melumpuhkan kuki pada pelayar web anda).

Penggunaan Maklumat. Kami berhak, dan anda memberi kuasa kepada kami, untuk menggunakan dan menyerahkan semua maklumat mengenai penggunaan Laman oleh anda dan semua maklumat yang diberikan oleh anda dalam apa-apa cara yang konsisten dengan Dasar Privasi kami.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan kami dan rakan kongsi, peguam, kakitangan dan ahli gabungan kami (secara kolektif, "Pihak Gabungan") tidak berbahaya daripada sebarang liabiliti, kerugian, tuntutan dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, berkaitan dengan pelanggaran Perjanjian ini atau penggunaan Tapak.

Pautan ke Laman Web Lain

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web, kandungan atau sumber lain, yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga. Laman web yang dipautkan ini bukan di bawah kawalan Fornile dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas operasi, ketersediaan atau kandungan mana-mana laman web yang dipautkan atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web yang dipautkan.

Anda harus menyemak dengan teliti terma penggunaan dan dasar privasi semua tapak web pihak lain yang anda lawati dan mengakses tapak web yang dipautkan atas risiko anda sendiri.

Dasar Privasi

Dasar Privasi yang tersedia di Laman Web ini menerangkan cara maklumat peribadi anda dikumpul dan diuruskan oleh Fornile.

 

Penafian

Maklumat dari atau melalui tapak disediakan "seadanya," "sebagaimana tersedia," dan semua waranti, nyata atau tersirat, dinafikan (termasuk tetapi tidak terhad kepada penafian sebarang waranti tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu ). Maklumat dan perkhidmatan mungkin mengandungi pepijat, ralat, masalah atau batasan lain. Kami dan pihak gabungan kami tidak mempunyai sebarang liabiliti untuk penggunaan anda terhadap sebarang maklumat atau perkhidmatan. Khususnya, tetapi bukan sebagai had, kami dan pihak gabungan kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit (termasuk ganti rugi untuk kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan, litigasi, atau seumpamanya), sama ada berdasarkan pelanggaran kontrak, pelanggaran waranti, tort (termasuk kecuaian), liabiliti produk atau sebaliknya, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Penafian ganti rugi yang dinyatakan di atas adalah elemen asas asas tawar-menawar antara kita. Laman web ini dan maklumat tidak akan diberikan tanpa batasan tersebut. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada lisan atau bertulis, yang anda perolehi daripada kami melalui laman web ini akan mewujudkan sebarang waranti, perwakilan atau jaminan yang tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian ini.

 

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Terpakai

Terma dan Syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda secara tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia. Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah undang-undang, ketidaksahan atau ketidakbolehkuatkuasaan tersebut tidak akan menjejaskan baki Terma dan Syarat ini, yang akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Jika anda mengakses Laman Web ini dalam bidang kuasa selain Malaysia, anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa itu, setakat yang ia terpakai.

Pengesahan Alamat Ahli.

FORNILE SDN. BHD. berhak untuk menghubungi Ahli melalui e-mel untuk mengesahkan ketepatan maklumat akaun (termasuk nama dan alamat betul Ahli) yang diperlukan untuk memberikan Ahli maklumat yang dia minta daripada Fornile.


Berminat Untuk Konsultasi PERCUMA?

Surat berita

Daftar sekarang untuk menerima berita terkini daripada Lightmart365.